Home

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการ ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าวันนี้คุณจะมีต้นทุนชีวิตน้อยแค่ไหน หรือคุณกำลังทำอาชีพอะไรอยู่ก็ตาม

หากคำว่าประสบความสำเร็จของคุณหมายถึงทุกด้านของชีวิต ธุรกิจ การเงิน การงาน ครอบครัว สุขภาพ ร่างกาย และจิตวิญญาณ

จะดีแค่ไหนหากวันนี้คุณสามารถเรียนรู้แนวคิดและวิธีการ จากเด็กบ้านนอก ไม่มีต้นทุนสังคมอะไร สร้างธุรกิจในอเมริกาจากรากหญ้า